Od 1 września 2018 roku w naszej szkole realizowany był projekt „Każdy uczeń jest ważny - praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 89 w Gdańsku”. Projekt ten został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. W trakcie trwania projektu zrealizowanych zostało 10 mobilności. Nauczyciele naszej szkoły wyjeżdżali na szkolenia metodyczne do Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch i Hiszpanii.

Dzięki zagranicznym kursom nauczyciele zapoznali się ze strategiami, metodologiami i narzędziami obejmującymi uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kadra została zapoznana z podstawowymi zasadami, korzyściami i wartościami edukacji włączającej, dowiedzaiała się więcej o europejskim modelu integracji sprzyjającym przezwyciężaniu segregacji i włączeniu uczniów ze specyficznymi potrzebami do głównego nurtu edukacji. Nauczyciele zapoznali się również z narzędziami i platformami ICT, które wspierają i ułatwiają proces uczenia się uczniów o specjalnych potrzebach. Odwiedzili także liczne europejskie szkoły i instytucje zajmujące się edukacją włączającą i uczniami o specjalnych potrzebach oraz wymienili się dobrymi praktykami z nauczycielami oraz personelem edukacyjnym z innych krajów UE uczestniczących w kursach szkoleniowych.

Projekt „Nowoczesna szkoła- kompetentni nauczyciele” realizowany był w latach 2019-2022 w ramach programu POWER SE. Jego głównym celem było poszerzenie u nauczycieli wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego. W ramach działań projektowych nauczyciele odbyli 12 mobilności. Sześciu pedagogów naszej szkoły wzięło udział w kursie językowym na Malcie, sześciu uczestniczyło w szkoleniach metodycznych (Teneryfa, Barcelona, Florencja). Łączne dofinansowanie projektu wyniosło 24466 zł i w całości pokryte zostało ze środków FRSE.