Regulamin świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku

  Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą działalności opiekuńczo –wychowawczej szkoły, przeznaczoną dla uczniów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów).

Kryteria przyjęcia dzieci do świetlicy szkolnej

 1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.
 2. Pisemny wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • telefony kontaktowe.
 1. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy składane są co roku w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 2. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w miarę posiadania wolnych miejsc
  w świetlicy szkolnej.
 3. Kwalifikacji i przyjęcia wychowanków do świetlicy szkolnej dokonuje komisja, w skład której wchodzi dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba oraz wychowawcy świetlicy szkolnej.
 4. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących,
  z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub wychowawczo zaniedbanych.
 5. Wobec dzieci, które oczekują w świetlicy szkolnej na dodatkowe stałe zajęcia pozalekcyjne, stosuje się ogólnie obowiązującą procedurę przyjmowania wychowanków do świetlicy.
 6. W przypadku, gdy rodzic ma ograniczone/odebrane prawa rodzicielskie opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przez dostarczenie kserokopii wyroku sądowego. 

Organizacja pracy świetlicy

 1. Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 89   zapewnia opiekę uczniom od godziny 6 30  do godz. 17 15.
 2. Świetlica jest nieczynna w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w czasie ferii i wakacji.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
 2. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy szkoła stosuje Procedurę postępowania
  w przypadku pozostawania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.
 3. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy. Wychowawcy świetlicy nie przyprowadzają dzieci do świetlicy i nie odprowadzają ich na lekcje i zajęcia pozalekcyjne.
 4. W porozumieniu z rodzicami ustala się dobrowolną roczną składkę na zakup środków
  i pomocy dydaktycznych:
 • wysokość składki uchwalana jest i przyjmowana do realizacji na pierwszym zebraniu z rodzicami dzieci objętych opieką w świetlicy na początku każdego roku szkolnego;
 • w zależności od czasu pobytu dziecka w świetlicy ustala się następujące wartości składek:

-4 -5 godz. dziennie: 100% rocznej opłaty

-2 -3 godz. dziennie: 50% rocznej opłaty

-do 2 godz. dziennie 25% rocznej opłaty

 • jeżeli do świetlicy szkolnej uczęszcza rodzeństwo, wówczas rodzice dokonują opłaty w wysokości 50 % rocznej składki od każdego dziecka;
 • ze składek zwolnieni są uczniowie:

-na wniosek pedagoga szkolnego,

-pisemną prośbę rodziców do rady wychowawczej świetlicy szkolnej (trudna sytuacja rodzinna);

 • składki przyjmowane są przez wychowawców świetlicy szkolnej, rodzic zaś otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
 1. Rada wychowawcza świetlicy szkolnej składa rodzicom preliminarz oraz sprawozdanie
  z jego realizacji dwa razy w roku szkolnym (koniec I i II semestru) na posiedzeniu Rady Rodziców przy ZKP i G nr 8 w Gdańsku- Szkoła Podstawowa nr 89.
 2. Ewidencję finansową świetlicy szkolnej prowadzi księgowa Rady Rodziców.
 3. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice.
 4. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione przez uczniów (tel. komórkowy, drogie zabawki,
   pieniądze, itp.).

 Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko

   Wychowawcy świetlicy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo  dziecka od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy  do godz. 1715  lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez osoby do  tego upoważnione, bądź samodzielnego wyjścia dziecka do domu (dotyczy dzieci, których rodzice wyrazili pisemne zgody).

  Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:  

 Samodzielnie, jeżeli:

 • czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicami – dzień tygodnia, dokładna godzina;
 • rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka udającego się do domu po zajęciach w świetlicy;
 • dziecko ukończyło 7 lat. 

 Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli:

 • dziecko ukończyło 7 lat, a osoba, pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek co najmniej 10 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica; 
 • rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy).

 Odebrane przez osoby upoważnione:

 1. Poza rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecko mogą odbierać ze świetlicy wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców / opiekunów prawnych.
 2. Wszelkie zmiany dotyczące wyjścia dziecka ze świetlicy muszą być przekazane wychowawcom świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
  W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 3. W trosce o bezpieczeństwo dzieci nie będą one opuszczały świetlicy na telefoniczne prośby rodziców/ opiekunów.
 4. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.
 5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed 
  godz. 700 i po godz. 1700 , a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach. Poza godzinami świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka.

 Wychowankowie świetlicy.

 1. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły
  i Regulamin Świetlicy (w tym: „Zasady funkcjonowania w świetlicy dla wychowanków”).
 2. Za przestrzeganie zasad funkcjonowania w świetlicy uczeń może zostać nagrodzony w postaci:
 • pochwały słownej udzielonej przez wychowawcę;
 • pochwały wpisanej w zeszycie kontaktowym;
 • drobnego upominku, np.: plan lekcji, naklejka;
 • pochwały udzielonej w obecności wychowawcy klasy;
 • pochwały udzielonej przez Dyrektora szkoły;
 • nagrody rzeczowej i dyplomu na zakończenie roku szkolnego.
 1. Niestosowanie się do obowiązujących zasad wywołuje określone konsekwencje:
 • upomnienie;
 • rozmowa wychowawcza;
 • nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy na forum grupy;
 • powiadomienie rodziców (uwaga w zeszycie kontaktowym, kontakt bezpośredni);
 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;
 • nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 1. Na uzasadniony wniosek wychowawcy świetlicy, dyrektor ma prawo podjąć decyzję
  o czasowym zawieszeniu ucznia w uczęszczaniu do świetlicy lub skreśleniu z listy  wychowanków. O tym fakcie informuje pisemnie rodziców. Powodem skreślenia może być notoryczne łamanie regulaminu świetlicy.
 2. Zasady funkcjonowania w świetlicy dla wychowanków:

     a) Idę do świetlicy od razu po lekcjach.
     b) Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i wyjście z sali.
     c) Stosuję się do próśb i poleceń nauczyciela.
     d) Noszę obuwie zmienne przez cały rok szkolny. Ubranie wierzchnie zostawiam w szatni.
     e) Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach oraz pracach świetlicowych.
     f) Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
     g) Jestem dla innych uprzejmy i pomocny.
     h) Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.
     i) Dbam o porządek w sali.
     j) Szanuję cudzą i swoją własność.
     k) Staram się cicho bawić i pracować.
     l)Przed jedzeniem starannie myję ręce, podczas posiłków zachowuję się   kulturalnie i bezpiecznie. Jem tylko przy stoliku.
     m)Dbam o piękny język polski. 
     n) Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.

Informacje dotyczące działalności świetlicy szkolnej zawarte są w statucie Szkoły Podstawowej nr 89.

Regulamin przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30. 08.2016 r.

Podstawa prawna opracowania Regulaminu Świetlicy Szkolnej.

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 2 pkt. 1 (t.j.: Dz; U.
   z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 1.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Art. 95 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz.U z 1964 r. nr 9, poz. 59, z późn. zm.) art. 92, art. 95, art. 96 oraz art. 155 &2
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997., Nr 88 poz. 553) art. 207 – 210.
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16 poz. 93) art. 10, art. 99 § 2.
 5. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U 1971 r.) Art. 106
 6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
 8. Statut Szkoły nr 89 w Gdańsku.